Nasza witryna korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka). Dalsze przeglądanie strony oznacza ich akceptację.
ROZUMIEM

O mnie

Fachowa działalność detektywistyczna to wypadkowa profesjonalnego przygotowania i skutecznych działań operacyjnych. Detektyw z bogatym doświadczeniem zawodowym i rzetelnym wykształceniem kierunkowym zasługuje na zaufanie w zakresie spraw wymagających usług najwyższej jakości.

Licencjonowany detektyw Jacek Banaszewski jest absolwentem Szkoły Detektywów w Kielcach, którą ukończył z wyróżnieniem. Posiada również angielską licencję pracownika ochrony (Security Guarding). Usługi detektywistyczne to branża wymagająca wysokiej dyspozycyjności, umiejętności pracy w trudnych warunkach i znajomości obowiązujących przepisów prawa.

Detektyw Jacek Banaszewski służy pomocą w sprawach rodzinnych i karnych, dysponuje wiedzą z zakresu wykrywania podsłuchów oraz informatyki śledczej. Pełna dyskrecja, fachowość i skuteczność świadczonych usług to niezbywalne walory profesjonalnej pracy detektywistycznej.

Kodeks Etyki Detektywa

Par. 1
Detektyw w swojej działalności zobowiązany jest kierować się wyznacznikami profesjonalnego działania, które stanowią przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Usługach Detektywistycznych, postanowień zawartych w niniejszym Kodeksie oraz Statutu i uchwał PSLD. Jego obowiązkiem jest sumienne wykonywanie swojego zawodu, dbałość o czystość szeregów oraz przestrzeganie obowiązujących norm moralnych i etycznych, zarówno zawodowych jak i ogólnych.

Par. 2
Kodeks etyki Detektywa obowiązuje licencjonowanych detektywów polskich zrzeszonych w PSLD.

Par. 3
Detektywi w swojej działalności zobowiązani są do:
a) kierowania się przepisami prawa, normami moralnymi i etycznymi oraz dbania o ich przestrzeganie przez wszystkie osoby wykonujące zlecenie na rzecz klienta,
b) kierowania się zasadami rzetelności, skuteczności, bezstronności, uczciwości, poufności i lojalności wobec klientów,
c) unikania konfliktu interesów, traktowanie tego jako podstawowego obowiązku detektywa wobec osób powierzających mu prowadzenie swoich spraw,
d) nieprzyjmowania zleceń wątpliwych moralnie, mających na celu ułatwianie popełnienie przestępstwa lub ukrycia jego popełnienia,
e) stania na straży godności zawodu detektywa, tworzenie jego pozytywnego wizerunku w społeczeństwie,
f) reagowania na nieprawidłowe praktyki detektywistyczne wykonywane przez detektywów zrzeszonych w PSLD, detektywów niezrzeszonych jak i osoby nie posiadające licencji detektywa,
g) preferowania w wykonywanej przez siebie pracy profesjonalizmu i wysokiej jej jakości,
h) realistycznego oferowania usług,
i) przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez siebie i swoich współpracowników w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych od zleceniodawcy oraz pozyskanych w trakcie realizacji zlecenia, traktowanie tej zasady jako podstawy zaufania zleceniodawcy do detektywa. Równocześnie tajemnica zawodowa nie może wpływać na ukrywanie dowodów popełnienia przestępstwa lub innych czynów zabronionych a także umożliwiać uniknięcie odpowiedzialności karnej za czyn dokonany w przeszłości lub który miałby być dokonany w przyszłości,
j) uczciwego konkurowania z innymi licencjonowanymi detektywami, preferowania koleżeńskości i zrozumienia we wzajemnych stosunkach,
k) służenia sobie radą i udzielania wzajemnie pomocy w pracy zawodowej,
l) rozstrzygania wszelkich sporów i konfliktów między detektywami zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi, wyłącznie w oparciu o organy PSLD,
ł) dbałości o upowszechnianie rzeczywistej wiedzy o zawodzie detektywa i świadczonych usługach a swoim postępowaniem i wynikami pracy upowszechnianie pozytywnego wizerunku zawodu w społeczeństwie,
m) zachęcania niezrzeszonych w PSLD licencjonowanych detektywów do respektowania w działalności zawodowej przyjętych przez PSLD norm etycznych.

Par. 4
W sprawach nieuregulowanych niniejszym kodeksem działania detektywa oparte być winny nie tylko na przepisach prawa ale także na jego wewnętrznych przekonaniach stanowiących wyznaczniki profesjonalnego i etycznego działania w realizowanych zleceniach.

Par. 5
Udowodnione, rażące nieprzestrzeganie zasad etyki przez licencjonowanego detektywa zrzeszonego w PSLD stanowić może podstawę do skierowania sprawy przez każdego członka PSLD do Sądu Dyscyplinarnego, który zgodnie ze Statutem PSLD czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej objętych niniejszym kodeksem.

Par. 6
Kodeks etyczny wchodzi w życie z dniem 15.06.2010r. zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.

* Tomasz Aleksandrowicz, Jerzy Konieczny, Anna Konik – Podstawy Detektywistyki – Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne – Warszawa 2008